ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 12th) 2018

   โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 12th) โดยได้รับความร่วมมือตลอดจนการ
สนับสนุน ด้านงบประมาณจากมูลนิธิ SETและคณะวิทยากรอาสาสมัครชาวต่างชาติ
(Volunteer) จำนวน 16 คนจาก Project Trust ประเทศอังกฤษ
   ค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้ ได้มีการเชิญคณะครูและนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนพระปริ
ยัติธรรม แผนกสามัญิศึกษาในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์จำนวน 4 โรงเรียนเข้าร่วม
ค่ายภาษาอังกฤษ ได้แก่
     1. โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา
     2. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
     3. โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา
     4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต
  ซึ่งในกิจกรรมได้เน้นทักษะด้านการฟัง และการพูดให้กับนักเรียนทุกรูป  
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 17:50 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา คณะครู และนักเรียน
ได้เข้าร่วม
มหกรรมทักษะวิชาการ ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา
สู่ล้านนาไทย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2018 เวลา 15:09 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ปวันรัตน์พร้อมครอบครัวถวายผ้าห่ม

อาจารย์ปวันรัตน์พร้อมครอบครัวถวายผ้าห่ม พระภิกษุและสามเณร
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ขอขอบคุณและขอให้ญาติโยมทุกท่านมี อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง สาธุ

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR