กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าร่วม
งานปริยัติสามัญวิชาการ กลุ่ม 4 ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
"สร้างสรรค์ด้วยใจมุ่งมั่น แข่งขันด้วยสามัคคี ปริยัติสามัญกลุ่ม 4 วิชาการ"
ณ มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา
จากวิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะครู
ได้จัดค่ายอบรมธรรมะ ผ่านกิจกรรมต่างๆอันเป็นอุปกรณ์สื่อธรรม
แก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ด้วยเห็นว่า
“เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเติบโตเป็นต้นกล้า ที่แข็งแรง
มั่นคงอันเป็นกำลังสำคัญ ให้กับพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อรดน้ำพรวนดินภูมิคุ้มกัน
ทางปัญญา รู้เท่าทันโลกและชีวิต ให้กับเยาวชนอันเป็นกำลังสร้างสรรค์
ชีวิตตนและสังคมโลกให้งดงามใต้ร่มเงาแห่งพุทธธรรมต่อไป” 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 17:37 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S.
Robinson ประธานมูลนิธิ
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร และนักศึกษา
ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปวส. ทุนละ 10,000 บาท
และศึกษาในระดับ ปวช. ทุนละ 6,000 บาท ต่อเทอม
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:06 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR