มอบทุนการศึกษา

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S.
Robinson ประธานมูลนิธิ
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร และนักศึกษา
ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปวส. ทุนละ 10,000 บาท
และศึกษาในระดับ ปวช. ทุนละ 6,000 บาท ต่อเทอม
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:06 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

Welcome to Mr. Mac and Mr. Adam (Volunteer)

 

Mr.Adam Macauley Palin Mr.Max Robert Grimshaw

 

Welcome to  Kiriwong Wittaya School

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:41 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระราชพรหมาจารย์ วิ.(บุญรอด ปญฺญาวโร)

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา19:00น.
ณ ศาลาธรรมมานุภาพ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และสามเณรนักเรียน
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาทั้งหมดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
อุทิศถวาย พระราชพรหมาจารย์ วิ. (บุญรอด ปญฺญาวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document