ผอ. พศจ. นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผอ. พศจ. นครสวรรค์ และคณะ ตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
เมื่อ วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าร่วม
งานปริยัติสามัญวิชาการ กลุ่ม 4 ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
"สร้างสรรค์ด้วยใจมุ่งมั่น แข่งขันด้วยสามัคคี ปริยัติสามัญกลุ่ม 4 วิชาการ"
ณ มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา
จากวิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะครู
ได้จัดค่ายอบรมธรรมะ ผ่านกิจกรรมต่างๆอันเป็นอุปกรณ์สื่อธรรม
แก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ด้วยเห็นว่า
“เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเติบโตเป็นต้นกล้า ที่แข็งแรง
มั่นคงอันเป็นกำลังสำคัญ ให้กับพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อรดน้ำพรวนดินภูมิคุ้มกัน
ทางปัญญา รู้เท่าทันโลกและชีวิต ให้กับเยาวชนอันเป็นกำลังสร้างสรรค์
ชีวิตตนและสังคมโลกให้งดงามใต้ร่มเงาแห่งพุทธธรรมต่อไป” 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 17:37 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document