ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ที่

รหัสประจำตัว

(8 หลัก)

ชื่อ –นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

สังกัดวัด

1

70581512

สามเณรพิชญุตม์  พลโต

1 ธันวาคม 2543

คีรีวงศ์

2

70581513

สามเณรพร้อมพันธ์  เอกปัจชา

13 มิถุนายน 2544

คีรีวงศ์

3

70581514

สามเณรณัฐพงศ์  เชิญรัมย์

5 เมษายน 2544

คีรีวงศ์

4

70581515

สามเณรวีระศักดิ์  น้อยสถิตย์

18 ธันวาคม 2544

คีรีวงศ์

5

70581516

สามเณรธีรภัทร์  ศรีสุนนท์

1 ตุลาคม 2545

คีรีวงศ์

6

70581517

สามเณรนพพล  ยอดเสนีย์

21 มกราคม 2545

คีรีวงศ์

7

70581518

สามเณรนิวัฒน์  เอมศิริ

4 กรกฎาคม 2545

หนองกระทุ่มใหม่

8

70581519

สามเณรปรัญชัญ  สนหอม

6 กุมภาพันธ์ 2545

คีรีวงศ์

9

70581520

สามเณรธนภัทร  จันทไชย

9 เมษายน 2546

คีรีวงศ์

10

70581521

สามเณรนพนันท์ นามวิชา

15 มิถุนายน 2546

คีรีวงศ์

11

70581522

สามเณรศักดิ์สิทธิ์   เทศอินทร์

13 ตุลาคม 2544

บึงนาราง

12

70581529

สามเณรธงชัย   ใจแสน

16 กุมภาพันธ์ 2543

บึงนาราง

13

70581530

สามเณรอนุชา  เกตดา

23 สิงหาคม 2544

บึงนาราง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 15:11 น.)