โครงสร้างเวลาเรียน

 

โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 ฉบับปรับแก้ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ 1/2555 ลงวันที่ 19 เมษายน  2555
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6
ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง
•กลุ่มสาระการเรียนรู้    
- ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
- คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
- วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 440 (11 นก)
    - พระพุทธศาสนา*     120 (3นก.) 120 (3นก.) 120(3นก.) 280 (7 นก.)
    - ประวัติศาสตร์     40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.)
    - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
 
     
    - เศรษฐศาสตร์        80 (2 นก.)        80 (2 นก.)    80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
    - ภูมิศาสตร์        
- สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 60 (1.5 นก.)
- ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 60 (1.5 นก.)
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.)
- ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.)
•รายวิชาเพิ่มเติม    
 -ภาษาบาลี 200 (5 นก.) 200 (5นก.) 200(5นก.)      600  (15 นก.)
-กระทู้ธรรม 40(1 นก.) 40 (1นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.)
 -รายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของโรงเรียน ตามที่โรงเรียนกำหนด ตามที่โรงเรียนกำหนด
 รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า  200 ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง
•กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
-กิจกรรมแนะแนว
 
 
 
 
-กิจกรรมนักเรียน        
  *กิจของสงฆ์ 120 120 120 360
   *กิจกรรมชุมนุม        
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์        
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360
                                      รวมเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง / ปี รวม 3 ปี
ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง
               

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2013 เวลา 07:25 น.)