ผลการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

ตารางโครงสร้างรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียน ศิลป์ –ภาษา)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียนต่อ

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียนต่อ

สัปดาห์

เทอม

สัปดาห์

เทอม

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท 33101

ภาษาไทยพื้นฐาน 5

1.0

2

40

ท 33102

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

1.0

2

40

ค 33101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5

1.0

2

40

ค 33102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

1.0

2

40

ว 33101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

1.0

2

40

ว 33102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6

1.0

2

40

ส 33101

สังคมศึกษา พื้นฐาน 5 (ภูมิศาสตร์)

1.0

2

40

ส 33102

สังคมศึกษา พื้นฐาน 6  (ภูมิศาสตร์)

1.0

2

40

พ 33101

สุขศึกษาพื้นฐาน 5

0.5

1

20

พ 33102

สุขศึกษาพื้นฐาน 6

0.5

1

20

ศ 33101

ศิลปะพื้นฐาน 5

0.5

1

20

ศ 33102

ศิลปะพื้นฐาน 6

0.5

1

20

ง 33101

การงานอาชีพพื้นฐาน 5

0.5

1

20

ง 33102

การงานอาชีพพื้นฐาน 6

0.5

1

20

อ 33101

อังกฤษพื้นฐาน 5

1.0

2

40

อ 33102

อังกฤษพื้นฐาน 6

1.0

2

40

รวม

6.5

13

260

รวม

6.5

13

260

รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม

ท 33201

การอ่านวรรณกรรม 5

1.0

2

40

ท 33202

วรรณกรรมปัจจุบัน 6

1.0

2

40

ค 33201

คณิตศาสตร์เสริม  5

1.0

2

40

ค 33202

คณิตศาสตร์เสริม 6

1.0

2

40

ส 33201

เหตุการณ์ปัจจุบัน 5

0.5

1

20

ส 33202

เหตุการณ์ปัจจุบัน 6

0.5

1

20

ธ 33201

ธรรมวินัย 5

1.0

2

40

ธ 33202

ธรรมวินัย 6

1.0

2

40

ป 33201

ศาสนปฏิบัติ 5

0.5

1

20

ป 33202

ศาสนปฏิบัติ 6

0.5

1

20

ง 33201

คอมพิวเตอร์ 5

1.0

2

40

ง 33202

คอมพิวเตอร์ 6

1.0

2

40

อ 33201

อังกฤษเสริม 5

1.0

2

40

อ 33202

อังกฤษเสริม 6

1.0

2

40

บ 33201

ภาษาบาลี 5

1.0

2

40

บ 33202

ภาษาบาลี 6

1.0

2

40

รวม

7.0

14

280

รวม

7.0

14

280

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมแนะแนว

0.5

1

20

 

กิจกรรมแนะแนว

0.5

1

20

 

กิจกรรมชุมนุม

0.5

1

20

 

กิจกรรมชุมนุม

0.5

1

20

 

กิจของสงฆ์

0.5

1

20

 

กิจของสงฆ์

0.5

1

20

รวม

1.5

3

60

รวม

1.5

3

60

รวมทั้งหมดตลอดภาคเรียน

13.5

(1.5)

27

600

รวมทั้งหมดตลอดภาคเรียน

13.5

(1.5)

27

600

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา     1,200      ชั่วโมง    รวม   27.0 (3.0)  หน่วยกิต

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:46 น.)

 
kiriwong_QR