ผลการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ตารางโครงสร้างรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียน ศิลป์ –ภาษา)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียนต่อ

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียนต่อ

สัปดาห์

เทอม

สัปดาห์

เทอม

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท 32101

ภาษาไทยพื้นฐาน 3

1.0

2

40

ท 32102

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

1.0

2

40

ค 32101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3

1.0

2

40

ค 32102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

1.0

2

40

ว 32101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3

1.0

2

40

ว 32102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4

1.0

2

40

ส 32101

สังคมศึกษาพื้นฐาน 3
(เศรษฐศาสตร์)

1.0

2

40

ส 32102

สังคมศึกษาพื้นฐาน 4
(เศรษฐศาสตร์)

1.0

2

40

ส 32102

ประวัติศาสตร์สากล 1

0.5

1

20

ส 32104

ประวัติศาสตร์สากล 2

0.5

1

20

พ 32101

สุขศึกษาพื้นฐาน 3

0.5

1

20

พ 32102

สุขศึกษาพื้นฐาน 4

0.5

1

20

ศ 32101

ศิลปะพื้นฐาน 3

0.5

1

20

ศ 32102

ศิลปะพื้นฐาน 4

0.5

1

20

ง 32101

การงานอาชีพพื้นฐาน 3

0.5

1

20

ง 32102

การงานอาชีพพื้นฐาน 4

0.5

1

20

อ 32101

อังกฤษพื้นฐาน 3

1.0

2

40

อ 32102

อังกฤษพื้นฐาน 4

1.0

2

40

รวม

7.0

14

280

รวม

7.0

14

280

รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม

ท 32201

หลักการพูด 3

1.0

2

40

ท 32202

วรรณคดีและวรรณกรรม 4

1.0

2

40

ค 32201

คณิตศาสตร์เสริม  3

1.0

2

40

ค 32202

คณิตศาสตร์เสริม 4

1.0

2

40

ธ 32201

ธรรมวินัย 3

1.0

2

40

ธ 32202

ธรรมวินัย 4

1.0

2

40

ป 32201

ศาสนปฏิบัติ 3

0.5

1

20

ป 32202

ศาสนปฏิบัติ 4

0.5

1

20

ง 32201

คอมพิวเตอร์ 3

1.0

2

40

ง 32202

คอมพิวเตอร์ 4

1.0

2

40

อ 32201

อังกฤษเสริม 3

1.0

2

40

อ 32202

อังกฤษเสริม 4

1.0

2

40

บ 32201

ภาษาบาลี 3

1.0

2

40

บ 32202

ภาษาบาลี 4

1.0

2

40

รวม

6.5

13

260

รวม

6.5

13

260

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมแนะแนว

0.5

1

20

 

กิจกรรมแนะแนว

0.5

1

20

 

กิจกรรมชุมนุม

0.5

1

20

 

กิจกรรมชุมนุม

0.5

1

20

 

กิจของสงฆ์

0.5

1

20

 

กิจของสงฆ์

0.5

1

20

รวม

1.5

3

60

รวม

1.5

3

60

รวมทั้งหมดตลอดภาคเรียน

13.5

(1.5)

30

600

รวมทั้งหมดตลอดภาคเรียน

13.5

(1.5)

30

600

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา     1,200      ชั่วโมง    รวม   27.0  (3.0) หน่วยกิต

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:45 น.)

 
kiriwong_QR