ผลการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 


ตารางโครงสร้างรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียน ศิลป์ –ภาษา)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียนต่อ

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียนต่อ

สัปดาห์

เทอม

สัปดาห์

เทอม

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท 31101

ภาษาไทยพื้นฐาน 1

1.0

2

40

ท 31102

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

1.0

2

40

ค 31101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

1.0

2

40

ค 31102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

1.0

2

40

ว 31101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1

1.0

2

40

ว 31102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

1.0

2

40

ส 31101

สังคมศึกษาพื้นฐาน 1
(หน้าที่พลเมือง ฯ)

1.0

2

40

ส 31103

สังคมศึกษาพื้นฐาน 2
(หน้าที่พลเมือง ฯ)

1.0

2

40

ส 31102

ประวัติศาสตร์ไทย 1

0.5

1

20

ส 31104

ประวัติศาสตร์ไทย 2

0.5

1

20

พ 31101

สุขศึกษาพื้นฐาน 1

0.5

1

20

พ 31102

สุขศึกษาพื้นฐาน 2

0.5

1

20

ศ 31101

ศิลปะพื้นฐาน 1

0.5

1

20

ศ 31102

ศิลปะพื้นฐาน 2

0.5

1

20

ง 31101

การงานอาชีพพื้นฐาน 1

0.5

1

20

ง 31102

การงานอาชีพพื้นฐาน 2

0.5

1

20

อ 31101

อังกฤษพื้นฐาน 1

1.0

2

40

อ 31102

อังกฤษพื้นฐาน 2

1.0

2

40

รวม

7.0

14

280

รวม

7.0

14

280

รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม

ท 31201

หลักภาษา 1

1.0

2

40

ท 31202

หลักการพูด 2

1.0

2

40

ค 31201

คณิตศาสตร์เสริม  1

1.0

2

40

ค 31201

คณิตศาสตร์เสริม 2

1.0

2

40

ธ 31201

ธรรมวินัย 1

1.0

2

40

ธ 31202

ธรรมวินัย 2

1.0

2

40

ป 31201

ศาสนปฏิบัติ 1

0.5

1

20

ป 31202

ศาสนปฏิบัติ 2

0.5

1

20

ง 31201

คอมพิวเตอร์ 1

1.0

2

40

ง 31202

คอมพิวเตอร์ 2

1.0

2

40

อ 31201

อังกฤษเสริม 1

1.0

2

40

อ 31202

อังกฤษเสริม  2

1.0

2

40

บ 31201

ภาษาบาลี 1

1.0

2

40

บ 31202

ภาษาบาลี 2

1.0

2

40

รวม

6.5

13

260

รวม

6.5

13

260

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมแนะแนว

0.5

1

20

 

กิจกรรมแนะแนว

0.5

1

20

 

กิจกรรมชุมนุม

0.5

1

20

 

กิจกรรมชุมนุม

0.5

1

20

 

กิจของสงฆ์

0.5

1

20

 

กิจของสงฆ์

0.5

1

20

รวม

1.5

3

60

รวม

1.5

3

60

รวมทั้งหมดตลอดภาคเรียน

13.5

(1.5)

30

600

รวมทั้งหมดตลอดภาคเรียน

13.5

(1.5)

30

600

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา     1,200      ชั่วโมง    รวม   27.0 (3.0)  หน่วยกิต

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:45 น.)

 
kiriwong_QR