ผลการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ตารางโครงสร้างรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียนต่อ

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียนต่อ

สัปดาห์

เทอม

สัปดาห์

เทอม

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท 23101

ภาษาไทยพื้นฐาน 5

1.5

3

60

ท 23102

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

1.5

3

60

ค 23101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5

1.5

3

60

ค 23102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

1.5

3

60

ว 23101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

1.5

3

60

ว 23102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6

1.5

3

60

ส 23101

สังคมศึกษา พื้นฐาน 5

1.5

3

60

ส 23103

สังคมศึกษา พื้นฐาน 6

1.5

3

60

ส 23102

ประวัติศาสตร์ 5

0.5

1

20

ส 23104

ประวัติศาสตร์ 6

0.5

1

20

พ 23101

สุขศึกษาพื้นฐาน 5

1.0

2

40

พ 23102

สุขศึกษาพื้นฐาน 6

1.0

2

40

ศ 23101

ศิลปะพื้นฐาน 5

1.0

2

40

ศ 23102

ศิลปะพื้นฐาน 6

1.0

2

40

ง 23101

การงานอาชีพพื้นฐาน 5

1.0

2

40

ง 23102

การงานอาชีพพื้นฐาน 6

1.0

2

40

อ 23101

อังกฤษพื้นฐาน 5

1.5

3

60

อ 23102

อังกฤษพื้นฐาน 6

1.5

3

60

รวม

11.0

22

440

รวม

11.0

22

440

รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม

ป 23201

ศาสนปฏิบัติ 5

0.5

1

20

ป 23202

ศาสนปฏิบัติ 6

0.5

1

20

ธ 23201

ธรรมวินัย 5

0.5

1

20

ธ 23202

ธรรมวินัย 6

0.5

1

20

ง 23201

คอมพิวเตอร์ 5

0.5

1

20

ง 23202

คอมพิวเตอร์ 6

0.5

1

20

อ 23201

หลักการแปลอังกฤษ 1

0.5

1

20

อ 23202

หลักการแปลอังกฤษ 2

0.5

1

20

บ 23201

ภาษาบาลี 5

0.5

1

20

บ 23202

ภาษาบาลี 6

0.5

1

20

รวม

2.5

5

100

รวม

2.5

5

100

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมแนะแนว

0.5

1

20

 

กิจกรรมแนะแนว

0.5

1

20

 

กิจกรรมชุมนุม

0.5

1

20

 

กิจกรรมชุมนุม

0.5

1

20

 

กิจของสงฆ์

0.5

1

20

 

กิจของสงฆ์

0.5

1

20

รวม

1.5

3

60

รวม

1.5

3

60

รวมทั้งหมดตลอดภาคเรียน

13.5

(1.5)

30

600

รวมทั้งหมดตลอดภาคเรียน

13.5

(1.5)

30

600

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา     1,200    ชั่วโมงต่อปี     27.0 (3.0)   หน่วยกิต

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:45 น.)

 
kiriwong_QR