ผลการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ตารางโครงสร้างรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียนต่อ

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียนต่อ

สัปดาห์

เทอม

สัปดาห์

เทอม

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท 22101

ภาษาไทยพื้นฐาน 3

1.5

3

60

ท 22102

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

1.5

3

60

ค 22101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3

1.5

3

60

ค 22102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

1.5

3

60

ว 22101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3

1.5

3

60

ว 22102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4

1.5

3

60

ส 22101

สังคมศึกษา พื้นฐาน 3

1.5

3

60

ส 22103

สังคมศึกษา พื้นฐาน 4

1.5

3

60

ส 22102

ประวัติศาสตร์ 3

0.5

1

20

ส 22104

ประวัติศาสตร์ 4

0.5

1

20

พ 22101

สุขศึกษาพื้นฐาน 3

1.0

2

40

พ 22102

สุขศึกษาพื้นฐาน 4

1.0

2

40

ศ 22101

ศิลปะพื้นฐาน 3

1.0

2

40

ศ 22102

ศิลปะพื้นฐาน 4

1.0

2

40

ง 22101

การงานอาชีพพื้นฐาน 3

1.0

2

40

ง 22102

การงานอาชีพพื้นฐาน 4

1.0

2

40

อ 22101

อังกฤษพื้นฐาน 3

1.5

3

60

อ 22102

อังกฤษพื้นฐาน 4

1.5

3

60

รวม

11.0

22

440

รวม

11.0

22

440

รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม

ธ 22201

ธรรมวินัย 3

0.5

1

20

ธ 22202

ธรรมวินัย 4

0.5

1

20

ป 22201

ศาสนปฏิบัติ 3

0.5

1

20

ป 22202

ศาสนปฏิบัติ 4

0.5

1

20

ง 22201

คอมพิวเตอร์ 3

0.5

1

20

ง 22202

คอมพิวเตอร์ 4

0.5

1

20

อ 22201

การฟัง-พูด 1

0.5

1

20

อ 22202

การฟัง-พูด  2

0.5

1

20

บ 22201

ภาษาบาลี 3

0.5

1

20

บ 22202

ภาษาบาลี 4

0.5

1

20

รวม

2.5

5

100

รวม

2.5

5

100

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมแนะแนว

0.5

1

20

 

กิจกรรมแนะแนว

0.5

1

20

 

กิจกรรมชุมนุม

0.5

1

20

 

กิจกรรมชุมนุม

0.5

1

20

 

กิจของสงฆ์

0.5

1

20

 

กิจของสงฆ์

0.5

1

20

รวม

1.5

3

60

รวม

1.5

3

60

รวมทั้งหมดตลอดภาคเรียน

13.5

(1.5)

30

600

รวมทั้งหมดตลอดภาคเรียน

13.5 (1.5)

30

600

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา     1,200      ชั่วโมง    รวม   27.0 (3.0)   หน่วยกิต

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:45 น.)

 
kiriwong_QR