ผลการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงสร้างหลักสูตร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2555)

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  วัดคีรีวงศ์  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมืองนครสวรรค์   จ.นครสวรรค์

(ตามหลักสูตรแกนกลางกรศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3)

*****************************

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(นก./ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(นก./ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน(พฐ.)

11(440)

รายวิชาพื้นฐาน(พฐ.)

11(440)

ท 21101  ภาษาไทย

1.5(60)

ท 21102  ภาษาไทย

1.5(60)

ค 21101  คณิตศาสตร์

1.5(60)

ค 21102  คณิตศาสตร์

1.5(60)

ว 21101  วิทยาศาสตร์

1.5(60)

ว 21102  วิทยาศาสตร์

1.5(60)

ส 21101  สังคมศึกษา(หน้าที่พลเมืองฯ)

1.0(40)

ส 21102  สังคมศึกษา(ศาสนา จริยธรรมฯ)

1.0(40)

ส 21102  พระพุทธศาสนา

1.5(60)

ส 21102  พระพุทธศาสนา

1.5(60)

ส21103  ประวัติศาสตร์

0.5(20)

ส21104  ประวัติศาสตร์

0.5(20)

พ21101  สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5(20)

พ21102  สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5(20)

ศ 21101  ศิลปะ

0.5(20)

ศ 21102  ศิลปะ

0.5(20)

ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.0(40)

ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.0(40)

อ 21101  ภาษาอังกฤษ

1.5(60)

อ 21102  ภาษาอังกฤษ

1.5(60)

รายวิชาเพิ่มเติม(พต.)

4.0(160)

รายวิชาเพิ่มเติม(พต.)

4.0(160)

บ 21201  ภาษาบาลี

2.5(100)

บ 21202  ภาษาบาลี

2.5(100)

ก 21201  กระทู้ธรรม

0.5(20)

ก 21202  กระทู้ธรรม

0.5(20)

ท 21201  ภาษาไทย(พต)

0.5(20)

ท 21202  ภาษาไทย(พต)

0.5(20)

ง 21201  คอมพิวเตอร์

0.5(20)

ง 21202  คอมพิวเตอร์

0.5(20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.0(120)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.0(120)

*กิจกรรมแนะแนว

1.0(40)

*กิจกรรมแนะแนว

1.0(40)

*กิจกรรมนักเรีน

0.5(20)

*กิจกรรมนักเรีน

0.5(20)

-           กิจของสงฆ์

0.5(20)

-           กิจของสงฆ์

0.5(20)

-           กิจกรรมชุมชน

0.5(20)

-           กิจกรรมชุมชน

0.5(20)

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

1.0(40)

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

1.0(40)

รวมหน่วยกิตและเวลาเรียนทั้งสิ้น

18(720)

รวมหน่วยกิตและเวลาเรียนทั้งสิ้น

18(720)

รวมหน่วยกิตและเวลาเรียนตลอดปี  =  36  นก./1,440  ชั่วโมง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 06:47 น.)

 
kiriwong_QR