ผลการเรียน

ประชุมสัมมนา

วันอังคารทีื่ 20 สิงหาคม 2562

คณะครูโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

คลิกข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 
kiriwong_QR