Mr. Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ SET ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
Mr. Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ SET
ได้มาเยี่ยมชมการศึกษาและการจัดการห้องสมุดของทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา