Mr.Peter S. Robinson & Mrs.Janet Sparks และคณะกรรมการมูลนิธิ SET ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
Mr.Peter S. Robinson และคณะกรรมการมูลนิธิ SET
ได้พา Mrs.Janet Sparks ผู้สนับสนุนทุน มูลนิธิ SET
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ซึ่งคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนได้ให้การต้อนรับ
เป็นอย่างดี

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:40 น.)