มอบทุนการศึกษา

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S.
Robinson ประธานมูลนิธิ
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร และนักศึกษา
ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปวส. ทุนละ 10,000 บาท
และศึกษาในระดับ ปวช. ทุนละ 6,000 บาท ต่อเทอม
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:06 น.)