โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระราชพรหมาจารย์ วิ.(บุญรอด ปญฺญาวโร)

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา19:00น.
ณ ศาลาธรรมมานุภาพ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และสามเณรนักเรียน
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาทั้งหมดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
อุทิศถวาย พระราชพรหมาจารย์ วิ. (บุญรอด ปญฺญาวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา