งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ( Buddhajanti: The Celebration of 2,600 Years of the Buddha’s Enlithenment.)
@@ ความเป็นมา
@@ มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๓ มติที่ ๖๔๘/๒๕๕๓
@@ มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ มติที่ ๑/๒๕๕๕

>>อ่านเพิ่มเติม...