ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนีบัตร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิืทยา อำเภอเมืองฯ จัีงหวัดนครสวรรค์ มีนักเรียนจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 20 รูป ช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 8 รูป

>>>โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน
>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ.