ประกาศผลสอบป.ธ. ๙ ปี ๒๕๕๔

                เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น.วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่ระดับ ป.ธ.๑-๒ ถึงระดับ ป.ธ.๙ และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ในการนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย ซึ่งบรรยกาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบด้วยใจระทึกเป็นจำนวนมาก

                กองบาลีสนามหลวง >> http://www.infopali.net

                จนกระทั่ง คณะกรรมการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ได้ตรวจทานความถูกต้องจนเสร็จเรียบร้อย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ประกอบพิธีสวดมนต์ ต่อจากนั้น พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กล่าวรายงานจำนวนสถิติผู้เข้าสอบเปรียญธรรมต่อแม่กองบาลีสนามหลวง จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาปิดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ

 

                พระธรรมปัญญาภรณ์ ได้อ่านรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๙ ผลปรากฏว่า มีพระภิกษุ-สามเณร เข้าสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๙ จำนวน ๓๘๕ สอบได้จำนวน ๖๐ รูป ซึ่งปีนี้มากกว่า ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๗ รูป  สำหรับปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีสามเณรที่สอบได้ ป.ธ.๙ จำนวนทั้งสิ้น ๘ รูป ขณะเดียวกัน วัดหรือสำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ ป.ธ.๙ มากที่สุด ได้แก่ อันดับที่ ๑ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สอบได้ ๔ รูป อันดับที่ ๒ มี ๒ วัด คือ วัดสามพระยา กับวัดเทพลีลา สอบได้วัดละ ๓ รูป

 

ส่วนรายชื่อผู้สอบประโยคบาลี สนามหลวง ป.ธ.๙ ประจำปี  ๒๕๕๔ มีดังนี้

 ๑.พระมหาสุวัณณปัฏฏ์ ปัญญาธโร    วัดชนะสงคราม

 ๒.พระมหาอุเชน วราสโย                   วัดเทพธิดาราม

 ๓.พระมหาศราวุธ จิตตทันโต    วัดราชนัดดา

 ๔.พระมหาประจักษ์ ทีปธัมโม    วัดเทพลีลา

 ๕.พระมหาไพโรจน์ ขันติโก    วัดเทพลีลา

 ๖.สามเณรยุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล    วัดเทพลีลา

 ๗.สามเณรวีรชัย กันทอง    วัดชัยชนะสงคราม

 ๘.พระมหามนตรี เขมชาโต    วัดเขมาภิรตาราม

 ๙.พระมหาเปรมปรี ปัญญาวชิโร    วัดบางนาใน

๑๐.พระมหาสมนึก กิตติโสภโณ    วัดพรหมวงศาราม

๑๑.พระมหาอนุรักษ์ กันตสีโล    วัดพรหมวงศาราม

๑๒.พระมหาสนธยา สัญญจิตโต    วัดบางบำหรุ

๑๓.พระมหาขวัญตระกูล สุธีโร    วัดราชบุรณะ

๑๔.พระมหาเอกสิทธิ์ อัคคปัญโญ    วัดสร้อยทอง

๑๕.พระมหาเทพ ฐิตเทโว    วัดสระเกศ

๑๖.พระมหาพัฒนา วัฑฒนญาโณ    วัดสระเกศ

๑๗.พระมหาอุดร อุตตโร   วัดสามพระยา

๑๘.พระมหาสมศักดิ์ ปภากโร    วัดสามพระยา

๑๙.สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ    วัดสามพระยา

๒๐.พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย    วัดสังเวชวิศยาราม

๒๑.พระมหาศราวุธ ปัญญาวุฑโฒ    วัดศรีเอี่ยม

๒๒.พระมหาหน่อ นริสสโร    วัดบุญรอดธรรมาราม

๒๓.พระมหาอนุพงษ์ ญาณเตโช    วัดแสนสุข

๒๔.พระมหามงคล มังคโล    วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

๒๕.พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ    วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

๒๖.สามเณรสุริยนต์ สินสมุด    วัดปากน้ำภาษีเจริญ

๒๗.สามเณรปรีชา เหง้าโอษา    วัดปากน้ำภาษีเจริญ

๒๘.พระมหาสมบูรณ์ ภัททวโร    วัดโมลีโลกยาราม

๒๙.พระมหาวิเชียร ติกขญาโณ    วัดระฆังโฆสิตาราม

๓๐.พระมหาสุวัฒน์ ปัญญาวชิโร

๓๑.พระมหาวินัย อาทิจจวัณโณ    วัดอนงคาราม

๓๒.พระมหาสมาน ธัมมวชิโร    วัดอาวุธวิกสิตาราม

๓๓. พระมหาพิชัย ตปสีโล    วัดอมรคีรี

๓๔.พระมหาวีระพงษ์ วชิรเมธี    วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี

๓๕.พระธรรมสถิต ธัมมฐิโต    วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

๓๖.พระมหาธานนท์ เวคชโย    วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

๓๗. พระมหาทรงชัย วิชยเภรี    วัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ

๓๘.พระมหาจันทร จิรวังโส    วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

๓๙.พระมหาไพฑูรย์ สิริธัมโม    วัดต้นสน จ.อ่างทอง

๔๐.สามเณรจักรพงษ์ คำมุงคุณ    วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี

๔๑.พระมหาบันเทิง ปัณฑิโต    วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

๔๒.พระมหาอำพล สัทธัมโมภาโส    วัดจองคำ จ.ลำปาง

๔๓.สามเณรศุภชัย อนุมาตย์    วัดจองคำ จ.ลำปาง

๔๔.พระมหาสมคิด จันทรังสี    วัดสันต้นผึ้ง จ.เชียงราย

๔๕.สามเณรนนท์ลชา ณภูมิ    วัดสันต้นผึ้ง จ.เชียงราย

๔๖.พระมหาวิเชียร วชิรเมธี    วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๔๗.พระมหาบรรจง สุธีโร    วัดท่าสะอาด จ.หนองคาย

๔๘.พระมหาเดชาชัย สุมโนภาโส    วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม

๔๙.พระครูศรีศาสนกิจ ฐิตโชโต    วัดป่าศรัทธารวม จ.นครราชสีมา

๕๐.พระมหาวิฑูรย์ สิทธิเมธี    วัดชัยภูมิพิทักษ์ จ.ชัยภูมิ

๕๑.พระมหาธีรเพชร ธีรเวที    วัดแจ้งเจริญดอน จ.ชลบุรี

๕๒.พระมหาคมสันต์ ชินวโร    วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง จ.ชลบุรี

๕๓.พระมหามงคลกานต์ ฐิตธัมโม    วัดชัยมงคล ชลบุรี

๕๔.พระมหาจักรี ปิยธัมโม    วัดพระงาม จ.นครปฐม

๕๕.พระมหาศรวุฒิ สิริวัณโณ    วัดพระงาม จ.นครปฐม

๕๖.พระมหาสมัคร ธัมมิโก    วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม

๕๗.พระมหาเพ็ช ฐานิสสโร    วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม

๕๘.พระมหาสมนึก ถาวโร    วัดขันเงิน จ.ชุมพร

๕๙.พระมหาพุทธมา ฐานุตตโร    วัดอนุภาษกฤษฎาราม จ.ภูเก็ต

๖๐.พระมหาไพรัช ปภัสสโร    วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา

 

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๔ มีสถิติที่น่าสนใจ คือ ปธ.๙ มีผู้เข้าสอบ ๓๘๕ รูป สอบได้ ๖๐ รูป, ปธ.๘ มีผู้เข้าสอบ ๓๗๑ รูป สอบได้ ๗๒ รูป, ป.ธ.๗ มีผู้เข้าสอบ ๕๓๓ รูป สอบได้ ๑๐๕ รูป, ป.ธ.๖ มีผู้เข้าสอบ ๕๙๐ รูป สอบได้ ๒๒๘ รูป, ป.ธ.๕ มีผู้เข้าสอบ ๗๘๕ รูป สอบได้ ๑๕๘ รูป, ป.ธ.๔ มีผู้เข้าสอบ ๑,๔๒๒ รูป สอบได้ ๔๘๑ รูป, ป.ธ.๓ มีผู้เข้าสอบ ๓,๒๙๔ รูป สอบได้ ๗๓๙ รูป  และ ป.ธ.๑-๒ มีผู้เข้าสอบ ๑๕,๒๕๑ รูป สอบได้ ๑,๑๘๓ รูป

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า ผลสอบปีนี้เป็นที่น่าพอใจ ตอนแรกหวังว่าจะมีผู้สอบได้ถึง ๘๔ รูป เพื่อให้ตรงกับปีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เมื่อได้ ๖๐ รูป ก็ยังถือว่าน่าพอใจ

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4453:-9-54-60-8-&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 06:53 น.)