งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 รูป และ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 รูป

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 07:40 น.)