ม.3 รุ่นที่ 1/2538

ม.๓ รุ่นที่ ๑/๒๕๓๘

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

 พระวงเดือน สุดใจ

 ๑๑ เมษายน ๒๕๑๕

 ศรีสะเกษ

๒๕๓๘

 สามเณรสุชาติ สุธงษา

 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๒

 พิษณุโลก

๒๕๓๘

 สามเณรพร้อม หาญณรงค์

 ๙ ตุลาคม ๒๕๒๒

 นครสวรรค์

๒๕๓๘

 สามเณรผจญ นุ้ยสุข

 ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

 พิษณุโลก

๒๕๓๘

 สามเณรวันนา ศรีรักษ์

 ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๒

 พิษณุโลก

๒๕๓๘

 สามเณรศุภกาญจน์ สืบศักดิ์วงศ์

 ๙ กันยายน ๒๕๒๐

 เพชรบูรณ์

๒๕๓๘

 สามเณรสัมมนา กลิ่นยี่สุ่น

 ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑

 ศรีสะเกษ

๒๕๓๘

 สามเณรประยูร ใยสะอาด

 ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๑

 นครสวรรค์

๒๕๓๘

 สามเณรวิระกาล สีพลู

 ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๒

 นครพนม

๒๕๓๘

๑๐

 สามเณรกิตติพงษ์ รมศรีภู

 ๒๗ เมษายน ๒๕๒๒

 สกลนคร

๒๕๓๘

๑๑

 สามเณรสมภาร สีหา

 ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๑

 เพชรบูรณ์

๒๕๓๘

๑๒

 สามเณรกฤษณะ เกษวัง

 ๒๕ มกราคม ๒๕๒๑

 สระบุรี

๒๕๓๘

๑๓

 สามเณรสมัย เภาพิมพ์

 ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 ยโสธร

๒๕๓๘

๑๔

 สามเณรนพปฏล เพชรไพร

 ๑ มกราคม ๒๕๒๐

 ศรีสะเกษ

๒๕๓๘

๑๕

 สามเณรคูณ ปลื้มหอม

 ๔ เมษายน ๒๕๑๙

 ศรีสะเกษ

๒๕๓๘

๑๖

 สามเณรนัตกานต์ การะภักดี

 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

 กำแพงเพชร

๒๕๓๘

๑๗

 สามเณรดิเรก จันทนันท์

 ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓

 หนองคาย

๒๕๓๘

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:31 น.)