ม.3 รุ่นที่ 15/2552

3

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552

ที่

เลขประจำ

ตัวนักเรียน

รบ. 1-ต

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ภูมิลำเนา

ชุดที่

เลขที่

1

01140

00001

326122

สามเณรกู้เกียรติ  โพธิเจริญ

22  กันยายน  2537

ลพบุรี

2

01141

00001

326123

สามเณรจักรวุฒิ  เนตรทอง

19  กันยายน  2537

นครสวรรค์

3

01142

00001

326124

สามเณรจักรกฤษ  มาทา

14  มิถุนายน 2537

พิจิตร

4

01148

00001

326125

สามเณรทศพล  แสงพุ่ม

12  มิถุนายน  2537

นครสวรรค์

5

01150

00001

326126

สามเณรณัฐพล  เทพพรม

พฤศจิกายน  2537

นครสวรรค์

6

01152

00001

326127

สามเณรประสิทธิ์  จ๊ะนวน

30  มิถุนายน  2537

นครสวรรค์

7

01154

00001

326128

สามเณรพิทยา  รื่นรมย์

ตุลาคม  2537

นครสวรรค์

8

01156

00001

326129

สามเณรรุ่งโรจน์  ดนตรี

13  กันยายน  2537

นครสวรรค์

9

01157

00001

326130

สามเณรวุฒิชัย  ปานพ่วง

26  พฤศจิกายน  2537

อุตรดิตถ์

10

01158

00001

326131

สามเณรวุฒิพงษ์  โสดาวงษ์

มิถุนายน  2537

นครสวรรค์

11

01159

00001

326132

สามเณรสมพร  อินทร์ศักดิ์

20  กันยายน  2537

กำแพงเพชร

12

01160

00001

326133

สามเณรอนิรุท  อินทนา

23  เมษายน  2537

ชลบุรี

13

01161

00001

326134

สามเณรสามารถ  อุ่มจานสา

20  มีนาคม  2537

นครสวรรค์

14

01163

00001

326135

สามเณรสายชล  พริ้งเพลิด

24  พฤษภาคม  2538

กรุงเทพ

15

01165

00001

326136

สามเณรสุรชัย  พินิจเกสร

24  กรกฎาคม  2536

พิจิตร

16

01166

00001

326137

สามเณรอนุกูล  มูลสา

2  มกราคม  2537

อุตรดิตถ์

17

01167

00001

326138

สามเณรอภิสิทธิ์  ใจยา

23  เมษายน  2537

อุตรดิตถ์

18

01192

00001

326139

สามเณรยุทธนา  อรุณศรี

17  พฤศจิกายน  2537

อุตรดิตถ์

19

01193

00001

326140

สามเณรวุฒิภัทร  โลห์เพชร

1  พฤษภาคม  2538

ปทุมธานี

20

01194

00001

326141

สามเณรสุรศักดิ์  ศิริบุญ

29  กันยายน  2537

พิจิตร

21

01195

00001

326142

สามเณรบอย  แซ่ตั้ง

13  มกราคม  2538

กำแพงเพชร

22

01197

00001

326143

สามเณรทัตธน  สวะรัมย์

29  พฤศจิกายน  2536

บุรีรัมย์

23

01288

00001

326144

สามเณรมนัส  วิระษร

5  มีนาคม  2538

ร้อยเอ็ด

24

01289

00001

326145

สามเณรประจักษ์  ทีปชมภู

9  มกราคม  2538

ร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:36 น.)