ม.3 รุ่นที่ 2/2539

 

ม.๓ รุ่นที่ ๒/๒๕๓๙

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

สามเณรอนุวัช พงษ์ไพบูลย์

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๔

นครสวรรค์

๒๕๓๙

 ๒

สามเณรสุนทร กลิ่นวิเศษ

๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๓

ศรีสะเกษ

๒๕๓๙

สามเณรนิคม ตาใจ

ตุลาคม ๒๕๒๓

ตาก

๒๕๓๙

สามเณรศักดิ์ชัย วุฒิศักดิ์

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๓

ชัยภูมิ

๒๕๓๙

สามเณรบุญเลี้ยง แก้วปัญญา

พฤษภาคม ๒๕๒๒

พิษณุโลก

๒๕๓๙

สามเณรสุนันท์ สุดวิลัย

๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๔

เพชรบูรณ์

๒๕๓๙

พระวิสันต์ พรมมี

๒๑ กันยายน ๒๕๒๐

ศรีสะเกษ

๒๕๓๙

สามเณรถิ่นนิกร อุปพงษ์

๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๑

สกลนคร

๒๕๓๙

สามเณรมนัส สุขอิ่ม

๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔

สุโขทัย

๒๕๓๙

๑๐

สามเณรดำรง บุดดี

เมษายน ๒๕๒๓

เชียงราย

๒๕๓๙

๑๑

สามเณรอุดร บุญประเสริฐ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๓

เชียงราย

๒๕๓๙

๑๒

สามเณรกมล วงศ์ชัย

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

เชียงราย

๒๕๓๙

๑๓

สามเณรโยธิน เตรียมทนะ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๔

เชียงราย

๒๕๓๙

๑๔

สามเณรสง่า ทิพหมึก

๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๔

เชียงราย

๒๕๓๙

๑๕

สามเณรสมยศ โพธิ์ศรีทอง

๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๔

ชลบุรี

๒๕๓๙

๑๖

สามเณรสมจิตร ดังโพนทอง

๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๓

ชัยภูมิ

๒๕๓๙

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:31 น.)