ผลการเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

               มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้ประพฤติดี มีศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย มีจิตสำนึกในความเป็นศาสนทายาท เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

 

พันธกิจ (Obligation)

                มุ่งจัดการเรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทั้งทางธรรม และทางโลก เน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาอย่า่งต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกให้รู้จักพอเพียง อนุรักษ์ศาสนสมบัติ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย (Aim )

1. รับนักเรียนที่ขาดผู้อุปการะและขาดโอกาสเข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ปลูกจิตสำนึกของความเป็นสมณะ ให้เห็นคุณค่าความเป็นศาสนทายาท

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาทั้งทางธรรม และทางโลก

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน อย่างต่อเนื่อง

5. ให้มีความสัมพันธ์ต่อชุมชนและมีจิตสาธารณะ

 
kiriwong_QR