ผลการเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

แบบรายงานข้อมูล

จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ รายโรงเรียน
ปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 1 ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน  2558
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 กลุ่มโรงเรียนที่  4   จังหวัดนครสวรรค์
 ชื่อโรงเรียน   คีรีวงศ์วิทยา
 รหัสโรงเรียน    ปส. 7060010402

      จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี

ระดับการศึกษา

ชั้นปี

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

พระภิกษุ

สามเณร

รวม

ช่วงชั้นที่ 3

.1

1

-

13

13

.2

1

-

14

14

.3

1

-

17

17

รวม ม.ต้น

3

-

44

44

ช่วงชั้นที่ 4

.4

1

1

14

15

.5

1

1

6

7

.6

1

-

18

18

รวม ม.ปลาย

3

1

38

40

รวมทั้งสิ้น

6

2

82

84

                   1 . นักเรียนพักประจำ  ณ  สถานศึกษา หรือวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่         จำนวน       61    รูป

              2 . นักเรียน  เดินทางไป –กลับ                                                          จำนวน       23  รูป

HOME

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:40 น.)

 
kiriwong_QR