ผลการเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
น.ธ.เอก, ศศ.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษา
โทร ๐

สถานะเดิม
ชื่อ กมล นามสกุล วงศ์ชัย เกิดวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓
นามบิดา นายอินทอง นามสกุล วงศ์ชัย นามมารดา นางแสงทอง นามสกุล วงศ์ชัย
บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ พัทธสีมา วัดม่วง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
นามพระอุปัชฌาย์ พระครูวีรสารโสภณ วัดม่วง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
นามพระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการต๊ะ รตนวณฺโณ วัดยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
นามพระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการจรัส ขนฺติพโล วัดท่าข้าม ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

วิทยฐานะ
แผนกธรรม
พ.ศ.๒๕๔๑ ชั้น น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
แผนกสามัญ
พ.ศ.๒๕๔๘ ปริญญาตรี ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญาโท ศน.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มมร. กำแพงเพชร


งานปกครอง
พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นหัวหน้าคณะสามัคคี


งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำสำนักเรียนวัดคีรีวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

งานเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร โครงการพัฒนาพระนักเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ผ่านการฝึกอบรมพระนักเทศน์ประจำจังหวัด หนเหนือ ตามโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ ของมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เป็นวิทยากรการฝึกอบรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์ รุ่นที่ ๒

งานพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เข้าร่วมรับการประชุมอบรม การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เข้ารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกับการปฏิรูปการศึกษา จัดโดยสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔
ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เข้ารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกับการวิจัยในชั้นเรียน จัดโดยสำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ ๔ ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในสาขาที่ขาดแคลน จัดโดยสำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ ๔ ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เข้ารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูล GPA/PR จัดโดยสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เข้ารับการประชุมอบรมการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ยโปรแกรมกลาง GPA จัดโดยสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เข้ารับการประชุมอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา ( BEIS )จัดโดยสำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ ๔ ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ในการสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบธรรมสนามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ผ่านการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา จัดโดยสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการกลางกิจกรรมวันสามเณรานุสรณ์ ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธ ชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมวันสามเณรานุสรณ์ ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษากำแพงเพชร

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นฐานานุกรมที่ พระปลัด ฐานานุกรมใน พระวิกรมมุนี เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูปลัด” ฐานานุกรม ใน พระราชพรหมมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูสมุห์” ฐานานุกรม ใน พระราชพรหมมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูปลัด” ฐานานุกรม ใน พระราชพรหมมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2015 เวลา 13:14 น.)

 
kiriwong_QR