ผลการเรียน

พระครูนิยมกิจจานุกิจ
(อัครเดช สุรเตโช)
รองเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา


เกิดวันที่          ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๓    
สถานที่เกิด     บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร
อุปสมบท         วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
พัทธสีมา     วัดท่าหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
พระอุปัชฌาย์   พระครูพิศาลธรรมานุศิษย์ วัดท่าหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
สังกัด                วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๕๙ ๑๕๑๑

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๒   ประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  บางมด
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๗   ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๓๓    จบนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดคีรีวงศ์

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๔ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระปลัด ฐานานุกรม
ของ พระครูพรหมญาณวิกรม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔

พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระปลัด ฐานานุกรม
ของ พระวิกรมมุนี พระราชาคณะชั้นสามัญ  วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔
ธันวาคม ๒๕๔๗  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์   เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาส   ชั้นโท ที่ พระครูนิยมกิจจานุกิจ

ธันวาคม ๒๕๕๑  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูรองเจ้าอาวาส   ชั้นโท ที่ พระครูนิยมกิจจานุกิจ

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๓๓     เป็นพระธรรมทูตปฏิบัติการอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๓    เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของกรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๔    ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์  
พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๕-ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรมข้าราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
๑. มณฑลทหารบกที่ ๓๑
๒. โรงเรียนตำรวจภูธร
๓. เรือนจำกลางนครสวรรค์
๔. โรงเรียนกีฬานครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ของกรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตอำเภอเมืองฯ สายที่ ๓ หน่วยที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๐ เป็นผู้จัดการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ เป็นรองประธานกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกรรมการพิจารณายกร่างและปฏิรูปการศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน เป็นพระวินยาธิการจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะตำบลพระนอน
พ.ศ. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

 
kiriwong_QR