ผลการเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้จัดการโรงเรียน

 

ที่

ชื่อ - ฉายา

ตำแหน่ง

พ.ศ.

พระครูพรหมญาณวิกรม

ป.ธ.๕

๒๕๓๖- ๒๕๓๘

พระปลัดอัครเดชสุรเตโช

น.บ.

๒๕๓๙- ๒๕๔๐

พระวิกรมมุนี

ป.ธ.๕

๒๕๔๑-  ๒๕๕๑

พระราชพรหมาจารย์ วิ.

ป.ธ.๕

๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

พระครูนิยมกิจจานุกิจ  (อัครเดช)

น.ธ.เอก, น.บ.

๒๕๕๒ - ปัจจุบัน

รายนามครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ

ที่

ชื่อ - ฉายา

ตำแหน่ง

พ.ศ.

พระมหาบุญทัน  รตนวณฺโณ ป.ธ.๗

ครูใหญ่

๒๕๓๖- ๒๕๓๘

พระครูพรหมญาณวิกรม ป.ธ.๕

ครูใหญ่

๒๕๓๙- ๒๕๔๐

พระปลัดธีระพงษ์  ฐานธมฺโม  (ทองอำพันธ์) ศน.บ.

อาจารย์ใหญ่

๒๕๔๐- ๒๕๔๙

พระครูปลัดกมล  จนฺทวํโส (วงศ์ชัย) ศน.บ.

ครูใหญ่

๒๕๔๙๒๕๕๒

พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์ พธ.บ., ศน.ม. ผู้อำนวยการ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘

พระครูปลัดกมล  จนฺทวํโส ศน.บ., ศน.ม.

ผู้อำนวยการ

๒๕๕๘- ปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:08 น.)

 
kiriwong_QR