ผลการเรียน

GPA&PR ปีการศึกษา 2548

 

ผลการเรียนเฉลี่ยหลักสูตร หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษา  คีรีวงศ์วิทยา   อำเภอ/เขต   เมือง  จังหวัด  นครสวรรค์
 

ประจำปีการศึกษา 2548  (เรียงตามลำดับที่) 6 ภาคเรียน

ที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

หน่วยที่เรียน

หน่วยที่ได้

ลำดับที่

GPA

1

00931

 สามเณรชาญณรงค์ มงคล

99.0

99.0

1

2.88

2

01006

 สามเณรวีรวุฒิ ทิพย์ปัญญา

99.0

99.0

2

2.85

3

00996

 พระกรด  วระวิทย์

99.0

99.0

3

2.76

4

01005

 สามเณรวัฒนา  ภาวงค์

99.0

99.0

4

2.68

5

00997

 สามเณรกิติกร  บุญยัง

99.0

99.0

5

2.59

6

01007

 สามเณรจักรวรรดิ์ ไมยะปัน

99.0

99.0

5

2.59

8

01095

 สามเณรธีรพงศ์ อุปสรรค

89.0

89.0

6

2.32

7

01000

 สามเณรรพีภัทร อายุยืน

99.0

99.0

7

2.23

9

00794

 สามเณรชุมพล หม้อสุวรรณ

99.0

99.0

8

2.09

10

00806

 สามเณรศราวุฒิ สระขุนทด

99.0

99.0

9

1.95

11

00899

 สามเณรปิยวุฒิ ศรีบุรินทร์

99.0

99.0

10

1.89

GPAX/PR : กระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:18 น.)

 
kiriwong_QR