ผลการเรียน

GPA&PR ปีการศึกษา 2542


ผลการเรียนเฉลี่ยหลักสูตร หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษา  คีรีวงศ์วิทยา   อำเภอ/เขต   เมือง  จังหวัด  นครสวรรค์
 

ประจำปีการศึกษา  2542 (เรียงตามลำดับที่)

ที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

หน่วยที่เรียน

หน่วยที่ได้

ลำดับที่

GPA

Z-Score

T-Score

Percentile

GPA-Rank

1

00435

 พระพิทักษ์  อินทอง

86.0

86.0

1

3.09

1.65

66

96.42

20

2

00460

 สามเณรจักกฤษ คงสะโตร์

86.0

86.0

2

3.02

1.37

63

89.28

18

3

90359

 สามเณรสง่า  ทิพหมึก

89.0

89.0

3

2.92

1.00

60

82.14

17

4

70110

 พระวิสันต์  พรมมี

89.0

89.0

4

2.91

0.96

59

71.42

15

5

90357

 สามเณรกมล  วงศ์ชัย

89.0

89.0

4

2.91

0.96

59

71.42

15

6

10665

 สามเณรมานพ อายุวงศ์

91.0

91.0

6

2.63

0.00

50

60.71

13

7

00444

 สามเณรสมศักดิ์  บุญทันเสน

86.0

86.0

7

2.62

-0.03

50

53.57

11

8

00462

 สามเณรประพันศักดิ์ ผึ่งไทยสง

86.0

86.0

8

2.61

-0.06

50

46.42

10

9

00453

 สามเณรนริศ  แก้วโชติ

86.0

86.0

9

2.59

-0.10

49

39.28

8

10

00450

 สามเณรสรสิงห์  เกาหวาย

86.0

86.0

10

2.48

-0.55

45

32.14

7

11

00449

 สามเณรสิงหนาท ก๋าลื้อ

86.0

86.0

11

2.41

-0.72

43

25.00

6

12

00465

 สามเณรภาณุพงศ์ เบิกบาน

86.0

86.0

12

2.30

-1.06

40

17.85

4

13

00455

 สามเณรไพศาล  เครือแสง

86.0

86.0

13

2.23

-1.34

37

10.71

3

14

90355

 สามเณรดำรงค์ บุดดี

89.0

89.0

14

2.15

-1.65

34

3.57

1

GPAX/PR : กระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:16 น.)

 
kiriwong_QR