ศึกษาผู้ใหญ่วัดคีรีวงศ์

 

ศึกษาผู้ใหญ่วัดคีรีวงศ์

ระดับ 3 และ ระดับ 4
 

รหัส

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

พ ศ เกิด

อายุ

1

325034

ทไว  สิทธิชาติ

246/2

1

คลองลานพัฒนา

คลองลาน

กำแพงเพชร

2503

51

2

326043

ปรีชา  สุขรวย

30/1

4

หนองหลวง

สว่างอารมณ์

อุทัยธานี

2504

50

3

326050

วีระ หิมพานต์

125/1

3

บึงนาราง

บึงนาราง

พิจิตร

2504

50

4

326054

จำเพียร กุมภาพันธ์

 

 

 

 

 

2510

44

5

326057

นิรัจน์  รื่นรมย์

164

1

หนองกรด

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2511

43

6

346184

สายชล  มณีจันทร์

33

4

บานเจียว

หนองบึงแดง

ชัยภูมิ

2512

42

7

425001

สมชาย  พรมบุญชู

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2501

53

8

425002

มงคล  ศรีเพชร

53/1

10

หนองกลับ

หนองบัว

นครสวรรค์

2502

52

9

425003

มิตร สายจันทร์

125

4

โนนสูง

ขุขันธ์

ศรีสะเกษ

2499

55

10

425004

ประศักดิ์ ชั่งแสง

92/1

10

หัวดง

เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์

2502

52

11

425005

สมหวัง  ขาวใส

170

17

ห้วยยอด

สรรคบุรี

ชัยนาท

2502

52

12

425006

สายัณห์ โตดีลัง

 

 

 

 

 

2505

49

13

425007

วิชาญ ทองมาก

290

1

ตาสัง

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2508

46

14

425009

เศกสรรค์ จุลพันธ์

10

2

บ้านน้อย

โพทะเล

พิจิตร

2512

42

15

425010

สมศักดิ์ เนตรหลับ

30

2

บางแคเหนือ

ภาษีเจริญ

กรุงเทพฯ

2512

42

16

425011

ชู ชานอก

41

6

มะเฟือง

พุทไธสง

บุรีรัมย์

2508

46

17

425012

ดาวรุ่ง  คงเจริญ

 

 

 

 

 

2511

43

18

425013

บุญเลิศ  เชียงรัมย์

 

 

 

 

 

2511

43

19

425014

ศราวุธ  บัวคล้าย

1093

10

นครสวรรค์ตก

เมืองฯ

นครสวรรค์

2512

42

20

425017

ตอง  จันทร์ลอย

057

1

เขากะลา

พยุหะคีรี

นครสวรรค์

2510

44

21

425018

สมาน  พานนนท์

474

 

ปากน้ำโพ

เมืองฯ

นครสวรรค์

2509

45

22

425020

อดุลย์  ใบหนองฮี

268

13

คำเตย

 

 

2511

43

23

425021

สุชาติ  สมัญญา

 

 

 

 

 

2507

47

24

425022

ประพันธ์ บุกบุญ

93/1

7

หนองตางู

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2511

43

25

425023

ฉลอง พงษ์ทอง

153

3

อารากทาร

หนองบัว

นครสวรรค์

2508

46

26

425024

จำเริญ คำพฤกษ์

113

5

ดีกัง

พัฒนานิคม

ลพบุรี

2508

46

27

425026

เพลิน  จุงจิตต์

21

8

โคกสะอาด

ศีรเทพ

เพชรบูรณ์

2509

45

28

425027

สุเมะ  แป้นสุวรรรณ์

322/1

5

หนองตางู

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2511

43

29

425028

ดิเรก  กุมภาพันธ์

21/1

11

หัวดง

เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์

2510

44

30

425029

ประสิทธิ์  วิเศษเนตร

59

3

หนองคู

ลำปลายมาศ

ตาก

2511

43

31

425030

ปราโมทย์ เณรเรือง

 

 

 

 

 

2510

44

32

425031

บุญยัง  ปลื้มสายแสง

55/1

5

นางรอง

นางรอง

บุรีรัมย์

2508

46

33

425032

แอ็ด  สุขแจ้ม

68

3

ดอนคา

ท่าตะโก

นครสวรรค์

2512

42

34

425034

ระเบียบ  สิงห์โตทอง

 

 

 

 

 

2511

43

35

425037

น้อย  เงอนอุปถัมภ์

 

 

 

 

 

2505

49

36

425039

ธรรมนูญ นากเอี่ยม

149

 

ในเขต

ชุมแสง

นครสวรรค์

2499

55

37

425040

เกื้อ สิงห์โตทอง

 

 

 

 

 

2503

51

38

425041

สมชัย แก้วกอง

44

5

บ้านแดน

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2507

47

39

425043

ประดิษฐ์  จันทรโคตร

102

4

โพธิ์หมากแข้ง

เซกา

หนองคาย

2511

43

40

425044

ยงยุทธ พุทธศร

167

13

ธารทหาร

หนองบัว

นครสวรรค์

2511

43

41

425046

สมคิด  แก้วสูง

116

10

หนองโพ

ตาคลี

นครสวรรค์

2508

46

42

425047

สมปอง รูปสม

244

5

หนองตางู

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2510

44

43

425050

ไพรจิตร  ลุนพงษ์

1190/1

3

ทุ่งทราย

คลองขลุง

กำแพงเพชร

2511

43

44

425052

สท้าน  ขันตำวงค์

272/1

5

หนองตางู

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2510

44

45

425053

ประมวนใจ  จำปาสิทธิ์

474

 

ปากน้ำโพ

เมืองฯ

นครสวรรค์

2508

46

46

425054

เกาม  สารมโม

474

 

ปากน้ำโพ

เมืองฯ

นครสวรรค์

2506

48

47

425055

ชาญ  พิมเสน

52

4

นกออก

ปักธงชัย

นครราชสีมา

2507

47

48

425056

สุนทร หอมกระโทน

72

9

โคกกระชาย

ครบุรี

นครราชสีมา

2510

44

49

425057

ธานิล ผลจันทร์

ช53/122

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2511

43

50

425058

บุญเลิศ โคตรพัฒน์

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2504

50

51

425059

มานิต กลิ่นด้วง

93

9

เขาทอง

พยุหคีรี

นครสวรรค์

2511

43

52

425060

มานัส  วัฒโน

75

1

 

 

 

2515

39

53

425061

มนตรี  เพชรศรี

199/1

9

ตาขีด

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2510

44

54

425062

สุริยัน รินลา

275

15

โพธิ์ทอง

คลองขลุง

กำแพงเพชร

2508

46

55

425063

เข็มชาติ สุวรรณแสง

 

 

 

 

 

2510

44

56

425068

สุวรรณ  วงศ์พรหม

408

6

แม่เลย์

ลาดยาว

นครสวรรค์

2504

50

57

425071

ทวี ชัยมูล

75

5

แม่สิน

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

2508

46

58

425072

เฮง เต็มอุ่น

 

 

 

 

 

2508

46

59

425073

ชำนาญ  อินทิพย์

53/1

 

ห้วยแห้ง

บ้านไร่

อุทัยธานี

2511

43

60

425075

สามารถ  วงษ์จันทร์

53

9

บางม่วง

เมืองฯ

นครสวรรค์

2509

45

61

425076

อรุณ  ใจสว่าง

36

11

เกาะแก้ว

สำโรงทาย

สุรินทร์

2508

46

62

425078

สังวาล  ถาระภักดี

273/1

6

หนอตางุ

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2508

46

63

425080

เปร่ง จันทร์ใจ

135

3

คลองลาน

คลองลาน

กำแพงเพชร

2510

44

64

425081

พรเทพ แก้วร้อน

208/2

9

หนองตางู

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2513

41

65

425082

ศุกร์  อิ่มคำ

91

3

เวียง

เชียงคำ

พะเยา

2509

45

66

425083

สวงศ์  จุ้ยน้อย

144

12

หนองกรด

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2511

43

67

425084

มนัส  เถาวัลย์

247

5

พยุหะ

พยุหะคีรี

นครสวรรค์

2511

43

68

425085

สำราญ ปินะดวง

119

3

สมบง

เชียงคำ

พะเยา

2508

46

69

425086

จรุญ  เสมือนโพธิ์

447/2

8

 

คลองขลุง

กำแพงเพชร

2511

43

70

425088

กริ่ง  สพมาตร

63

1

ท่าตะโก

ท่าตะโก

นครสวรรค์

2510

44

71

425092

แหวง  วังจิตร์

117/1

11

สายลำโพง

ท่าตะโก

นครสวรรค์

2512

42

72

425093

สมควร  เหลาสกุล

18

7

ทุ่งโพธิ์

ตะพานหิน

พิจิตร

2510

44

73

426094

แล  ขำสุข

 

 

 

 

 

2503

51

74

426096

เสถียร  ชันติโก

202

9

โนนม่วง

ศีรบุญเรือง

อุดรธานี

2510

44

75

426097

ประทีป  ลำดวนดง

 

 

 

 

 

2501

53

76

426098

ดับ ปินะดวง

29

1

สบบง

เชียงคำ

พะเยา

2506

48

77

426099

วิไล  อ้วนพรรษา

230/6

1

ห้วยนำหอม

ลาดขาวง

นครสวรรค์

2509

45

78

426100

กัมพล  ไชยชมถ

59

9

 

 

 

2510

44

79

426101

ไพศาล  จีนเมือง

28

10

กุดจอก

วัดสิงห์

ชัยนาท

2503

51

80

426102

สังเวียน  ดีสุข

 

 

 

 

 

2505

49

81

426103

วีรพล  สีสุทธิ

 

 

 

 

 

2506

48

82

426104

นิวัฒน์ เปี่ยมศิริ

55/3

3

พนมรอก

ท่าตะโก

นครสวรรค์

2502

52

83

426106

มนูญ เรืองกลิ่น

252

8

วังน้ำลัด

ไพศาลี

นครสวรรค์

2504

50

84

426107

ทองอาน  นาน้ำ

142

3

โพนม่วง

 

 

2508

46

85

426108

ทองหล่อ  อินทร์วันณี

95/14

5

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทัยธานี

2503

51

86

426109

จันทร์  เอกรงค์

349

1

บึงนาราง

โพทะเล

พิจิตร

2505

49

87

426110

นิพนธ์  ชำนาญจิตร

13

3

วังหว้า

ตะพานหิน

พิจิตร

2511

43

88

426111

อำพล  พุ่มจำปี

 

 

 

 

 

2511

43

89

426111

เหียน สายเบาะ

196/2

2

บึงนาราง

บึงนาราง

พิจิตร

2506

48

90

426112

บุญเหลือ โครตบุตรดี

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2509

45

91

426113

คำลน  เอี่ยมเมี้ยน

214/1

6

บึงพระ

เมือง

พิษณุโลก

2513

41

92

426114

อนันต์  บูชา

60/1

10

หนองกรด

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2508

46

93

426114

วิไล  คำสน

62/1

2

หนองกรด

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2509

45

94

426115

ธีรศักดิ์ มั่นเจริญ

111

8

วังพิกุล

วังทอง

พิษณุโลก

2508

46

95

426116

ประสงค์ ปัญวงษา

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2507

47

96

426117

ปรีชา   จันทร์น้อย

92

8

หันคา

หันคา

ชัยนาท

2512

42

97

426118

ประณี สุขวันดี

236/6

1

ห้วยน้ำหอม

ลาดยาว

นครสวรรค์

2511

43

98

426119

โพธิ์ทอง ถาวรชาติ

 

 

 

 

 

2514

40

99

426120

เพลิน  ปั่นกำจร

6/3

4

ด่านช้าง

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2512

42

100

426121

สุรศักดิ์  ยศสมบัติ

13

4

วังข่อย

ไพศาลี

นครสวรรค์

2508

46

101

426122

ไพฑูรย์ ถงศูนย์

280/1

5

หนองตางู

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2514

40

102

426123

ดาว ฝ่ายธรรม

 

 

 

 

 

2511

43

103

426124

จำนง บูชา

60/1

10

หนองกรด

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2510

44

104

426125

สมหมาย  บุญมา

172

7

หนองกลับ

หนองบัว

นครสวรรค์

2512

42

105

426126

นิรุจ  ชาสมบัติ

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2509

45

106

426127

อิทธิพร  เอื้อจิตสันติ

419

13

วัดไทร

เมืองฯ

นครสวรรค์

2507

47

107

426128

สมศักดิ์  ฤทธิ์ธรรม

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2508

46

108

426129

ประทวน เพิ่มคำ

269/6

6

โพธิ์ไทรงาม

บึงนาราง

พิจิตร

2512

42

109

426130

สมภาร คำสุข

22/7

1

ห้วยน้ำหอม

ลาดยาว

นครสวรรค์

2511

43

110

426131

ประวัติ ป้องขวา

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2504

50

111

426133

ธีรชัย หินหล่าย

 

 

 

 

 

2502

52

112

426134

ยอด หาญแหง

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2506

48

113

426135

สมร  สุขอยู่

376

1

บึงนาราง

บึงนาราง

พิจิตร

2505

49

114

426136

ณรงค์ ทองดำ

43

6

นครสวรรค์ตก

เมือง

นครสวรรค์

2503

51

115

426137

จำนอง สมดี

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2501

53

116

426138

ทอง กรานเกตุ

85

5

สำโรงชัย

ไพศาลี

นครสวรรค์

2507

47

117

426139

ประสาท  ทองสุพรรณ

 

 

 

 

 

2496

58

118

426140

ชาญ ชำนิเขตรการ

99/11

5

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทัยธานี

2503

51

119

426141

สมควร บุญเกิด

534

9

นครสวรรค์ตก

เมือง

นครสวรรค์

2502

52

120

426142

เทียม สิงห์แรง

139

4

โกสัมพี

เมือง

กำแพงเพชร

2511

43

121

426143

วรรณะ  ไทยแก้ว

3

6

เขาท่าพระ

เมืองฯ

ชัยนาท

2511

43

122

426144

ประคอง  เขตขาม

149

2

ตาสัง

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2514

40

123

426145

อำนาจ ใดจิ๋ว

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2511

43

124

426146

ปรีชา  ปั้นศรีทอง

 

 

 

 

 

2511

43

125

426147

กฤษณะ พัฒนศรี

9

2

พุทม

วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์

2511

43

126

426148

สมบัติ ศรีสว่าง

201

2

โพธิ์ไทรงาม

บึงนาราง

พิจิตร

2512

42

127

426149

วิรัตน์ คชเสน

63

3

พนมวังก์

ควนขนุน

พัทลุง

2509

45

128

426150

สันติ รื่นรมย์

164/1

3

หนองกรด

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2507

47

129

426151

เรือง  พิมพ์เก่า

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2509

45

130

426152

สมหมาย คงสระน้อย

37

4

นกออก

ปักธงชัย

นครราชสีมา

2510

44

131

426153

ระหัส อ่อนเทศ

264/2

5

หนองตางู

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2513

41

132

426154

ลำหอม  คงเหลือ

219/3

2

โพธิ์ไทรงาม

โพทะเล

พิจิตร

2513

41

133

426155

วันนา  ถานโอภาส

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2506

48

134

426156

เจริญ  รักจันทร์

117

5

โคกสะงาย

เมือง

พัทลุง

2507

47

135

426157

วสันต์  ม่วงไม้

133

2

ตาสัง

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2513

41

136

426158

บุญเลื่อน  ทุมมี

55

6

ท่าสาด

ชุมพวง

นครราชสีมา

2512

42

137

426159

อดุลย์ เพ็งยอด

474

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2507

47

138

426160

ทวี ขมประเสริฐ

105

10

หนองกรด

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2506

48

139

426161

สุบิน ทาจำปา

2/2

2

โคกเดื่อ

ไพศาลี

นครสวรรค์

2509

45

140

426162

สมปอง กุลศิริ

25

1

กรูด

พุนพิน

สุราษฏร์ธานี

2510

44

141

426164

สำราญ บุญรักษ์

310

1

ด่านช้าง

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2500

54

142

426165

ถมยา ประทุมพงษ์

360

8

บ้านโภชน์

หนองไผ่

เพชรบูรณ์

2509

45

143

426166

ฉลอง พิลึก

33/1

1

สร้อยละคร

ลาดยาว

นครสวรรค์

2504

50

144

426167

สุทิน อยู่กล่ำ

 

 

 

 

 

 

####

145

426169

มณเฑียร อินทรฉัตร

009/1

3

หัวถนน

คลองขลุง

กำแพงเพชร

2510

44

146

426170

คนึง โลหะเวช

144/9

8

หนองบัว

หนองบัว

นครสวรรค์

2505

49

147

426171

สำราญ เปรมโคกสูง

38

11

โคกสูง

เมือง

นครราชสีมา

2500

54

148

426172

กล่อม ฉลาดเลิศ

246

8

 

ครบุรี

นครราชสีมา

2506

48

149

426175

เสนาะ  สุระวิทย์

 

 

 

 

 

2510

44

150

426176

กิตติ  แจงเพิ่ม

18

7

แสนตอ

เมือง

อุตรดิตถ์

2510

44

151

426178

ดำรงค์  ทาธง

148

85

ต้นธง

เมือง

ลำพูน

2511

43

152

426179

อาทิตย์  ฤทธิ์จันทร์

25/77

 

ขางค้อ

บางขุนเทือน

กรุงเทพฯ

2512

42

153

426180

ทองคำ  เนตรแก้ว

9

9

แม่จะเรา

แม่ระมาด

ตาก

2510

44

154

426182

สมนึก  บุญมาก

1/4

1

สร้อยละคร

ลาดยาว

นครสวรรค์

2510

44

155

426183

ดอกรัก  จิตรชวลิตวงศ์

284

1

พยาวัง

บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

2513

41

156

426185

จำนง คำเอี้ยง

48

9

แม่จะเรา

แม่ระมาด

ตาก

2512

42

157

426186

ชะริน  ทองดอนใหม่

89/2

2

ตาสัง

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2512

42

158

426187

สำเริง  ประธาตุ

30/1

9

หนองกวัย

หนองบัว

นครสวรรค์

2508

46

159

426188

บุญธรรม  ธิวงค์สาย

16

3

ดลองลาน

เมือง

กำแพงเพชร

2510

44

160

426189

ศักดา   อุทุม

64

2

ตาสัง

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2513

41

161

426190

อุเทน  พรโสภา

284/7

1

ห้วยน้ำหอม

ลาดยาว

นครสวรรค์

2511

43

162

426191

กระจ่าง เพชรแสง

 

 

 

 

 

2509

45

163

426192

สุเมธ  มั่งตา

 

 

 

 

 

2511

43

164

426193

พิสิศษ์ ปานแดง

116/2

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2506

48

165

426336

ชาติชาย รอดเจริญ

38

2

ท่าเสา

โพทะเล

พิจิตร

2515

39

166

426345

ประยูร  มันจะวงศ์

203

9

หนองบัว

หนองบัว

นครสวรรค์

2507

47

167

427194

ธีระโรจน์ ทองแท่ง

 

 

 

 

 

2511

43

168

427195

บุญธรรม  บัวทอง

 

 

 

 

 

2510

44

169

427197

สุทัศน์ ชูดอกพุฒิ

 

 

 

 

 

2508

46

170

427198

เฉลียว  เข็มวงศ์

59/1

5

พนมรอก

ท่าตะโก

นครสวรรค์

2510

44

171

427200

พรเฉลิม  สิงห์เขียว

220

2

โพธิ์ไทรงาม

โพทะเล

พิจิตร

2510

44

172

427203

สมหมาย พรมเลียง

 

 

 

 

 

2510

44

173

427206

จรัญ  คำเรือง

177

3

หัวถนน

คลองขลุง

กำแพงเพชร

2501

53

174

427207

สุนทร  มั่งจิตร

38

5

ชุมเงิน

เมือง

ยโสธร

2504

50

175

427214

จารุพันธ์  คำพันธ์

75/1

6

ท้านน้ำ

โพทะเล

พิจิตร

2512

42

176

427216

ทัด  เรียนไรสง

146

8

ปากคาด

ปากคาด

หนองคาย

2510

44

177

427219

นพดล  เพสย์นิกร

79/1

 

ปากน้ำโพ

เมือง

นครสวรรค์

2512

42

178

427222

บุญแทน  สดใส

211/2

9

หนองตางู

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2512

42

179

427223

บุญเลิศ  โพธิ์แพงพุ่ม

26

4

หนองน้อย

วัดสิงห์

ชัยนาท

2511

43

180

427231

โชคทวี  โพธิ์อ่อง

 

 

 

 

 

2510

44

181

427231

สมปอง  นามตาปี

120

1

หนองไทร

พุนพิน

สุราษฏร์ธานี

2510

44

182

427234

สมพาน  เข้มนเขตตร

119

4

ดอนแตง

ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร

2511

43

183

427235

สายัณห์  กาญจนา

 

 

 

 

 

2510

44

184

427238

สุวิทย์  แก้วสะอาด

 

 

 

 

 

2511

43

185

427241

อนุสิทธิ์ ปูแตน

 

 

 

 

 

2511

43

186

427242

อำนาจ  อัมราศรัย

61

3

ตุลภ

สรรพต

ชัยนาท

2514

40

187

427246

อำพร  คุณชื่น

94

3

สลกบาตร

ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร

2510

44

188

427250

เฉลย ปลั่งกลาง

 

 

 

 

 

2514

40

189

427251

ทองสุข ลากลาง

114

6

หลุ่งตะเคียน

ห้วยแถลง

นครราชสีมา

2510

44

190

427254

นิรุติ  สวนสกุล

 

 

 

 

 

2506

48

191

427255

บุญชู  สงวนแสง

 

 

 

 

 

2510

44

192

427258

ขุนทอง  บุญประสม

64

3

หัวหวาย

ตาคลี

นครสวรรค์

2512

42

193

427266

ประทีป  ก้อนจันทร์เทศ

36953

4

ชัยม้าแดง

บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

2512

42

194

427267

ประทีป  ศรีสงคราม

72

2

ห้วยใหญ่

หนองบัว

นครสวรรค์

2513

41

195

427271

ประสิทธิ์  แสงเย็น

5

14

หนองน้อย

วัดสิงห์

ชัยนาท

2514

40

196

427273

พรชัย  ตระกูลอินทร์

179

 

อุทัยใหญ่

เมือง

อุทัยธานี

2511

43

197

427274

พิทักษ์  ศรีทรัพย์

14/3

2

พระนอน

เมือง

นครสวรรค์

2513

41

198

427281

สุรินทร์  เอี่ยมสุพรรณ

21/1

2

หินดาต

คลองขลุง

กำแพงเพชร

2512

42

199

428294

โกศล สิงห์เขียว

20

1

โพธิ์ไทรงาม

บึงนาราง

พิจิตร

2512

42

200

428296

เจี๊ยบ พรมเหียง

26

6

ยางสูง

ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร

2513

41

201

428297

ดอน สายโสภา

15

9

หนองทอง

ไทรงาม

กำแพงเพชร

2515

39

202

428300

นพเก้า  สายชู

7/2

13

วังม้า

ลาดยาว

นครสวรรค์

2512

42

203

428303

นิรุจน์ สีลาเวียง

 

 

 

 

 

2515

39

204

428308

ประวิท ธูปเงิน

 

 

 

 

 

2514

40

205

428309

ประทีป  บัวพันธุ์

36

2

อ่างทอง

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2513

41

206

428310

พรมจิตร โพยนอก

16

10

ตลาดไทร

ประทาย

นครราชสีมา

2512

42

207

428313

มงคล  บุษราคำ

 

 

 

 

 

2515

39

208

428315

ยิ่งยง มุสิกชาติ

123/3

4

วังใหญ่

ท่าตะโก

นครสวรรค์

2511

43

209

428318

วิชาญ เพ็ชร์แอน

151

7

วังพิกุล

วังทอง

พิษณุโลก

2513

41

210

428328

อำนาจ  วันเชียน

17/1

4

วังทรายพูน

วังทรายพูน

พิจิตร

2514

40

211

428329

พนม  เจริญสุข

 

 

 

 

 

2507

47

212

428331

อำนวย  สิงห์เขียว

20

1

โพธิ์ไทรงาม

โพทะเล

พิจิตร

2500

54

213

428332

กำพร้า รอดเทศ

289/2

5

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทัยธานี

2511

43

214

428335

ชิน ทักษิณ

631

3

ธารทหาร

หนองบัว

นครสวรรค์

2513

41

215

428339

ทวน น้อยพันธ์

142/2

1

ธารทหาร

หนองบัว

นครสวรรค์

2513

41

216

428341

ทวีศักดิ์  ฉิมพาลี

 

 

 

 

 

2510

44

217

428342

บุญชู  กวงขุนทด

58/1

 

ธารทหาร

หนองบัว

นครสวรรค์

2514

40

218

428346

ประสิทธิ์ สุขแจ่ม

43

5

ท่าตะโก

ท่าตะโก

นครสวรรค์

2515

39

219

428349

ฤทัย  พาทัน

 

 

 

 

 

2513

41

220

428351

สมผล  สุริโย

 

 

 

 

 

2512

42

221

428353

สมพงษ์  แตงน้อย

87/1

1

หนองกรด

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

2508

46

222

428354

สำเริง สมชีพ

 

 

 

 

 

2510

44

223

428355

สุภาพ โพธิ์เขียว

79

1

โพธิ์ประสาท

ไพศาลี

นครสวรรค์

2513

41

224

428356

สิงห์ ดาราเพ็ญ

 

 

 

 

 

2506

48

225

428358

สุชาติ เบียดนอก

25/1

6

ประทาย

ประทาย

นครราชสีมา

2504

50

226

428363

อนุชิต ป้อมยุคล

146

6

แม่วงก์

แม่วงก์

นครสวรรค์

2514

40

227

428364

อำนวย  เจนสาริกิจ

478

9

คลองขลุง

คลองขลุง

กำแพงเพชร

2513

41

228

428365

อนุชิต มีเงินราช

 

 

 

 

 

2514

40

229

428370

ละเอียด อินทะศร

130/3

6

ท้ายน้ำ

โพทะเล

พิจิตร

2507

47

230

429028

น้อย  อุตรคำ

 

 

 

 

 

2513

41

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 05:15 น.)